…jak se stát hasičem? 5. díl

27.12.2004, 08:00 Znáte?

Leckterý malý kluk touží stát se hasičem. Leckterý velký kluk by se jím chtěl stát a neví jak. Co je k tomu potřeba?

Kde se stát hasičem?

Předně je asi důležité podotknout, že existuje několik možností působení v oblasti hasičských jednotek.

Nejjednoduší varianta je působení ve Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezska, což je občanské sdružení púsobící v oblasti požární ochrany. To se zabývá především preventivně výchovnou činností, organizuje mládež, připravuje hasičské soutěže, plesy a v neposlední řadě připravuje členy pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Druhou možností je již zmiňovaná Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, což jsou ti dobrovolní hasiči, kteří vyjíždějí v obci k zásahům. Nakonec jsou tu hasiči z povolání, ať už podnikoví, nebo státní.

A

členství ve Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezka (dále SH čMS) můžete získat již od šesti let. řádnými členy od šesti do osmnácti let jsou tzv. mladí hasiči. Ti se zhruba do šestnácti let zúčastňují hasičských soutěží, učí se otázky prevence, atd. Od šestnácti let mohou být aktivněji zapojováni do akcí činných hasičů. činným členem se může stát každý, kdo je starší osmnácti let. Po dovršení tohoto věku může být člen na jeho vlastní žádost a podnět velitele JSDH zařazen do výjezdové jednotky zřizované obcí. členové SH čMS mohou být i členové přispívající. Přispívajícím členem se stane fyzická osoba starší osmnácti let, která se nemůže stát činným členem anebo ze závažných důvodů nemůže plnit povinnosti činného člena.

B

Obec má podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, povinnost zajistit požární ochranu. Zřizuje proto Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH), která provádí hašení požárů, záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a další. Udržuje akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH, zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH a požární ochrany, zajišťuje péči o členy JSDH a mnoho dalšího (viz. zákon č. 133/1985 Sb. o PO a další právní předpisy).

Jaké jsou úkoly člena JSDH ve výjezdové jednotce?

(vzor)

  • Při vyhlášení požárního poplachu v obci se neprodleně dostavit do hasičské zbrojnice.
  • Podle rozkazů velitele provádět požární zásah, připadně jiné záchranné práce.
  • Účastnit se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy členů JSDH.
  • Pravidelně (jednou ročně) se podrobit zdravotní prohlídce.
  • Při zásahu, výcviku a údržbě používat osobní výstroj, výzbroj a ochranné prostředky.
  • Na výzvu velitele JSDH se podílet na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO, zejména po zásahu.
C

Hasičem z povolání se může stát každý občan čR, který je starší 18-ti let, má maturitu technického směru, je zdravotně, duševně a fyzicky zdatný a projde vstupním výběrovým řízením.

Jak je to s fyzickými testy?

Každý člen JSDH se musí jednou za rok podrobit zdravotní prohlídce. Fyzické testy člen JSDH neskládá. Fyzickou způsobilost musí prokázat příslušník Hasičského záchranného sboru české republiky (dále jen příslušník). Při zkoušce fyzické způsobilosti musí příslušníci splnit dva silové a jeden vytrvalostní test, přičemž u každého testu je alternativní výběr (a/b).

Test Disciplína Určena pro
1. silový a. kliky muži a ženy
b. shyby
2. silový a. leh-sed muži a ženy
b. přednožování v lehu
3. vytrvalostní a. běh na 2000 m muži a ženy
b. plavání 200 m
Jak je to se školou?

Proto, aby se člověk stal dobrovolným hasičem, nezáleží na tom, jestli má vysokou školu a když na to přijde ani ukončené základní vzdělání. Dobrovolným hasičem se může stát každý, kdo chce pomoci, má kladný přístup k práci, umí vycházet s kolektivem a zajímá se o techniku. Více informací si můžete přečíst v tomto článku.
Jak jsme si již řekli, k přijetí k placeným hasičům potřebujete mít technické vzdělání ukončené maturitou. Získat jej můžete buï v klasických „civilních“ šklolách, existují také přímo i hasičské školy. Nikdo sice nezaručuje jejich absolventům, že budou k placeným hasičům přijati, ale jistý odrazový můstek tu je. Zde Vám nabízíme pár vybraných:


Text v článku vychází z následujících materiálů:
NV 352/2003 o zdravotních prohlídkách
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Stanovy SH čMS
Vyhláška č. 324/2001 Sb.
Dohoda o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů