…jak se zachovat při dopravní nehodě? 4a. díl

13.12.2004, 08:00 Znáte?

Víte co dělat, když před Vámi došlo k dopravní nehodě? Máme pro Vás několik zásad, jak se v takové situaci chovat a také důležitá telefonní čísla, které byste mohli potřebovat.

Každá dopravní nehoda je jiná a mívá různé následky. Podle toho se pochopitelně mohou lišit priority při řešení situace po nehodě. Přesto je možné hlavní zásady jednání shrnout do následujících bodů.

5 zásad jednání při dopravní nehodě

1. Zachovat klid a rozvahu, posoudit situaci

 • zjistit, co se stalo
 • zjistit počet účastníků nehody, zejména počet zraněných
 • zvážit možná nebezpečí
 • posoudit, zda budeme potřebovat odbornou pomoc

2. Postarat se o bezpečnost na místě nehody

 • označit místo nehody (vždy mějte na paměti, že do vás může narazit jiné auto ve chvíli, kdy budete vyprošťovat osoby z vozu!)
 • dbát na to, aby všichni opustili vozidla i silnici
 • zejména na dálnici či silnici pro motorová vozidla vyznačit stopy a pokud možno vozidla odstavit na bezpečné místo

3. Došlo-li při nehodě ke zranění, poskytnout první pomoc zraněným a přivolat Zdravotnickou záchranou službu, případně hasiče, je-li třeba zraněné vyprostit.

4. Ohlásit nehodu policii v případech, vyžaduje-li to zákon, nebo je-li policejní vyšetření nehody důležité pro pojišťovnu.

5. Dále postupovat v souladu s povinnostmi, které ukládá účastníkům dopravní nehody zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla, na nichž je možno v případě dopravní nehody (nebo v jiných případech ohrožení majetku, zdraví či života) přivolat pomoc Zdravotnické záchranné služby a hasičů, případně Policii čR, zůstávají i po přečíslování stanic v české republice a vstupu české republiky do EU beze změn a lze se na ně zdarma dovolat jak z pevných telefonních stanic, tak z mobilních telefonů všech operátorů.

155 – Zdravotnická záchranná služba
Při volání co nejpřesněji určete místo, kde k nehodě došlo, udejte počet zraněných, charakter jejich zranění a je-li na místě poskytnuta první pomoc.

150 – Hasiči
Hasiče volejte nejen při požáru vozidel, ale i v případech, kdy jsou potřebné technické prostředky pro vyproštění zraněných nebo došlo-li k úniku nebezpečných látek. Co nejpřesněji určíme místo nehody a uvedeme, o jaký případ jde.

158 – Policie české republiky
Při volání co nejpřesněji určete místo, kde k nehodě došlo, kolik účastníků nehoda měla, co se stalo, jaké jsou následky, jaká už byla učiněna opatření, zda je možné místo nehody objet nebo zda je místo zcela neprůjezdné.

112 – Mezinárodní tísňové volání
Toto číslo končí na jednom z dispečinků HZS krajů a slouží zejména pro komunikace ve světových jazycích. Výhodou tohoto čísla je, že je možné jej vytočit z mobilní telefonu i bez vložené SIM karty. Nedivte se (to platí u všech tísňových čísel vytáčených z mobilu), ozvou-li se Vám např. v Praze záchranáři z Liberce či naopak. Znamená to, že je jedna tísňová linka obsazená a tak jí přebírá další volná, vaše informace se ale předají včas.

Zákonné povinnosti účastníků dopravní nehody

Povinnosti řidiče vyplývají ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:

 • Neprodleně zastavit vozidlo. Ten, kdo ujede z místa dopravní nehody, kde došlo ke zranění a neposkytne první pomoc, dopouští se trestného činu.
 • Zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku. řidič, který se napije, se dopouští přestupku. Zjistí-li se však, že byl podnapilý už před nehodou, může jít o trestný čin.

Povinnosti účastníků dopravní nehody rovněž vyplývají ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:

 • Učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu v místě nehody. Vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla. Velmi důležité je pro bezpečnost řidičů i cestujících je optutit vozidla a uchýlit se mimo vozovku, za svodidla nebo terénní val.
 • Označit místo dopravní nehody.
 • Došlo-li ke zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a ke zraněné osobě přivolat Zdravotnickou záchrannou službu.
 • Oznámit nehodu policii při zranění nebo usmrcení osoby, při hmotné škodě vyšší než 20 000 Kč (na zúčastněných vozidlech nebo na jiných věcech), při poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení (např. telefonní budky, autobusové zastávky) nebo životního prostředí, při hmotné škodě způsobené na majetku třetí osoby (např. zaměstavatel, leasingová společnost nebo třeba majitel poškozeného plotu), při hmotné škodě sice nižší než 20 000 Kč, kdy se však účastníci nehody nedohodli na zavinění. Zkušenost však praví, že lidé většinou nedokáží správně odhadnout výši škody, případně viník později svou vinu popírá. Proto se doporučuje oznámit dopravní nehodu policii vždy.
 • Pokud to situace na místě nehody dovoluje, umožnit alespoň průjezd autobusů a ostatních dopravních hromadných prostředků.
 • Prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na nehodě.

Při dopravní nehodě, kde došlo ke zranění či usmrcení osoby nebo k hmotné škodě vyšší než 20 000 Kč, jsou účastníci nehody dále povinni:

 • Nedělat nic, co by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístit vozidla. Pozor! Pokud však je nutné vyprostit nebo ošetřit zraněného nebo umožnit obnovení provozu vozidel (zejména MHD), je možné situaci změnit, je však nutné předtím vyznačit polohu vozidel a stopy (křídou, sprejem, vhodným kamenem nebo cihlou, klíčem z nářadí, obsypání pískem nebo hlínou a nebo vyfotografovat).

Text vychází z brožury VOGEL Rádce na cesty – Co dělat při dopravní nehodě.