…hasicí přístroje? 3b. díl

30.11.2004, 08:00 Znáte?

Teorii hasicích přístrojů máte již zvládnutou. V pokračování třetího dílu si můžete přečíst informace o tom, jak a kdy se používá hasicí přístroj.

Označení ručních hasicích přístrojů

Na každém RHP najdete nálepku, na které je uvedeno pro hašení které hořlavé látky je přístroj vhodný a také tzv. PIKTOGRAM t.j. jednoduchý obrázek s grafickým návodem k použití.

Pozor! V současné době se již žádný RHP nenaráží!

Použití hasicího přístroje

Pojistku vytáhnout

Hasicí přístroje jsou proti samovolnému spuštění vybaveny pojistkou, která je zajištěna z druhé strany plombou.

Namířit na základnu požáru
Základem úspěchu použití hasicích přístrojů je ochlazovat vlastní zdroj požáru pod zápalnou teplotu.

Stisknout páku ventilu
V žádném případě nenarážet! – dojde k poškození přístroje a jeho nefunkčnosti!

Stříkat ze strany na stranu
Snažte se co nejlépe využít obsah hasicího přístroje přerušovaným hašením a změnou místa hašení.

Pozn.: Jestliže při hašení zjistíte, že požár nemůžete bezpečně zvládnout, opusťte ihned místo požáru, spusťte požární poplach a volejte tísňovou linku 150.

Kdy použít ruční hasící přístroj?

– Pokud je oheň teprve v počátku
– Pokud máte stále zajištěnou únikovou cestu

Umístění hasících přístrojů

Pokud není stanoveno množství, tak být musí nejméně:
– na započatých 200 m2 půdorysné plochy objektu s celkovou schopností nejméně 13A nebo 70 B (9 l vody nebo 6 l pěna nebo 6 kg halonu nebo 6 kg prášku nebo 5 kg CO2)

Jak a kam umístit přenosné HP:
– aby umožnily snadné a rychlé použití
– aby byly snadno viditelné a použitelné
– umístění do míst, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
– musí být vyloučeno, že bude použit HP s nevhodnou látkou
– rukojeť HP nesmí být výše než 1,5 m nad podlahou
– pokud je HP postaven, musí být zajištěn proti pádu
– v dopravních prostředcích nesmí ohrozit bezpečnost osob