Lidé by měli znát varovné signály – 1. díl

17.10.2004, 22:56 Novinky

V Hlasu severu č. 19/2004 vyšel velmi zajímavý článek, který doporučujeme všem občanům.

V minulém čísle jsme Vám slíbili, že Vás blíže seznámíme s činností nového rozhlasu a to zejména ve vztahu k vyhlašování požárního poplachu a zkoušce sirén. S ohledem na rozsáhlost tématu, však rozdělíme článek do dvou částí. V první části se více zaměříme na právní aspekty, druhá část bude více praktická. Pro bezpečnost obyvatel města zejména požární, potažmo však i k možnosti vzniku jiné krizové situace (přírodní či humanitární katastrofa, chemická havárie, teroristický útok apod.) je obec povinna zabezpečovat různé činnosti. Mezi ty nejdůležitější povinnosti podle zákona o požární ochraně patří zřízení a udržování akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a také plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Pro tuto činnost investuje obec do hasičů kromě odborné přípravy, školení, pojištění, nákupu ochranných prostředků a pomůcek, také nemalé prostředky do zabezpečení výstavby a údržby objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zřízení ohlašovny požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost. Většina těchto závazků obce je uvedena v Požárním řádu obce, kterou je obec povinna vydat formou obecně závazné vyhlášky. Obec také zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu a vybrané obecní úřady (mezi které náš patří) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod. Jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí je varování, ale zejména následné vyrozumění obyvatel. Zákon zde totiž přesně uvádí, že varování se provádí signálem sirén (rotačních nebo mluvících), nebo jiného koncového prvku varování (městský rozhlas), ale také říká, že po varování by měli občané získat v co nejkratší době adekvátní informaci o momentální situaci a dalším postupu. Tuto funkci dokonale plní městský rozhlas, ale také média, zejména internet a rozhlasové vysílání. Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových zpráv varovného nebo informativního charakteru při mimořádných událostech může zachránit lidské zdraví nebo dokonce životy. Náš městský rozhlas dnes díky spojení se sirénami systému JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění), jinak běžně používaných jen při mimořádných událostech, umožňuje efektivní využívání obecního rozhlasu nejen pro běžné informování. Tím je také zajištěno účelné a efektivní využití finančních prostředků z městského rozpočtu, případně i možných dotací ze státního rozpočtu. Na Děčínsku je v současné době 61 sirén HZS, z toho 58 sirén a náš rozhlas je v systému JSVV. Ve Varnsdorfu jsou dálkově ovládané sirény umístěny na ZŠ Střelecká, na budově Městského divadla a v současné době se zapojuje siréna na hasičské zbrojnici. Jelikož zákon ukládá obci mít funkční JSVV, rozhodli jsme se pro rozhlas hodný jednadvacátého století, tedy se všemi možnostmi využití, včetně možnosti ozvučení osady Studánka, možnosti informovat lidi o dění ve městě, svolat jednotku hasičů, vyhlásit varovné signály pro obyvatele, ale také např. rozhlas dálkově ovládat, nebo rozesílat SMS zprávy přednastaveným (např. havarijním) skupinám. Nabídka je nyní doplněna možností zakoupit si malý domácí přijímač kombinovaný s radiobudíkem pro místa, kde ani v budoucnosti rozhlas nebude, nebo třeba u lidí s vadami sluchu. Mezi nejvyspělejší možnosti patří možnost kombinace rozhlasu s kamerovým systémem, kde lze aktivovat jen jedno reproduktorové místo. Tento systém městského rozhlasu se v těchto dnech dokončuje v Ústí nad Labem, ale i také v Doksech, Bílině a další řadě severočeských měst. Možnost zapojení do JSVV (která není nikterak levná) si aktivují všechna města. U nás je v současné době rozhlas využíván k pravidelným měsíčním zkouškám sirén, svolání hasičů, vyhlašování všeobecné výstrahy a k důležitým, nebo zajímavým informacím ve městě. V příštím díle Vás seznámíme s druhy varování a chování při nich. Děkujeme Vám za toleranci a pochopení.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Varnsdorfu, Jiří Sucharda – velitel